Algemene voorwaarden Brigitte – Make-up Artist

 

Definities

 1. Brigitte – Make-up Artist: Brigitte – Make-up Artist gevestigd te Schoonhoven onder KvK nr. 75802864.
 2. Klant: degene met wie Brigitte Make-up Artist een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Brigitte – Make-up Artist en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Brigitte – Make-up Artist.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Brigitte – Make-up Artist zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Totstandkoming boeking

 1. Een Aanvraag gaat vooraf aan een offerte.
 2. Naar aanleiding van de aanvraag is er contact tussen Brigitte – Make-up Artist en klant over de inhoudelijke aspecten van de levering, zoals: soort Diensten en/of producten, datum, werkwijze, tarieven. Dit leidt tot een offerte per e-mail
 3. Bij een schriftelijke Offerte kunnen partijen geen rechten ontlenen aan typefouten of verschrijvingen in de offerte
 4. Een offerte is geldig gedurende een termijn van 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 5. Een voorlopige boeking komt tot stand op het moment dat de klant schriftelijk of digitaal de offerte accepteert.
 6. Een voorlopige boeking wordt definitief als Brigitte – Make-up Artist de aanbetaling op de boeking heeft ontvangen.
 7. Brigitte – Make-up Artist heeft het recht de voorlopige boeking te annuleren, indien een aanbetaling niet binnen de aangegeven termijn is voldaan.
 8. Een Offerte geldt niet automatisch voor toekomstige Boekingen.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Brigitte – Make-up Artist hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Brigitte – Make-up Artist hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brigitte – Make-up Artist te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Brigitte – Make-up Artist niet kon voorzien te tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Brigitte – Make-up Artist vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brigitte – Make-up Artist, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Brigitte – Make-up Artist een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Brigitte – Make-up Artist is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Brigitte – Make-up Artist de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Brigitte – Make-up Artist heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Brigitte – Make-up Artist prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Brigitte – Make-up Artist op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Klant betaalt voor diensten en/of producten een aanbetaling van 50% om een voorlopige boeking definitief te maken.
 2. Klant betaalt voor diensten en/of producten vooraf, vóór uitvoering van de boeking. Het (rest)bedrag moet door Brigitte – Make-up Artist zijn ontvangen uiterlijk op de dag vóór de datum van uitvoering van de boeking.
 3. Brigitte – Make-up Artist stuurt de klant een factuur voor een (aan)(rest)betaling en/of meerwerk.
 4. Klant betaalt een factuur uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum.
 5. Klant betaalt de factuur per omgaande indien de uitvoering van de Boeking binnen 14 dagen na Boeking plaatsvindt.
 6. Klant betaalt de factuur in euro’s, op de op de factuur genoemde bankrekeng van Brigitte – Make-up Artist.
 7. Op verzoek van de klant kan Brigitte – Make-up Artist een digitaal betaalverzoek sturen.
 8. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De klant is in dat geval vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag.
 9. Brigitte – Make-up Artist heeft het recht na afloop van de betalingstermijn de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Brigitte – Make-up Artist moet maken om het verschuldigde bedrag te innen, voor rekening van de klant.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Brigitte – Make-up Artist gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Brigitte – Make-up Artist roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Brigitte – Make-up Artist, tenzij partijen heirover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Tussentijdse annulering van de boeking

 1. Brigitte – Make-up Artist heeft het recht de boeking tussentijds te annuleren bij:
  1. Overmacht;
  2. niet, of te late (aan)betaling van de boeking;
  3. aangevraagde of verleende surseance van betaling of faillissement van de klant.
 2. Indien de klant de boeking geheel of gedeeltelijk annuleert:
  1. kan Brigitte – Make-up artist de, door Brigitte – Make-up Artist en eventueel door derden, gemaakte kosten volledig aan de klant factureren, welke factuur de klant verplicht is te voldoen.
  2. brengt Brigitte – Make-up Artist met betrekking tot de geannuleerde boeking onderstaande annuleringskosten in rekening:
   1. bij annulering tot 60 dagen voor de datum van uitvoering van de boeking: de aanbetaling.
   2. bij annulering vanaf de 30e dag tot de proefsessie voor een bruidsmake-up en bruidskapsel of vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de datum van uitvoering van de Boeking: 30 % van de kosten van de boeking.
   3. bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de datum van de uitvoering van de boeking  maar na uitvoering van de proefsessie voor een bruidsmake-up en bruidskapsel: 50% van de kosten van de Boeking. 
   4. bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de datum van uitvoering van de boeking: 50 % van de kosten van de Boeking.
   5. bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de datum van uitvoering van de boeking: 75 % van de kosten van de Boeking.
   6. bij annulering vanaf de 7e dag voor de datum van uitvoering van de Boeking: 100 % van de kosten van de Boeking.
  3. Indien Brigitte – Make-up Artist de boeking annuleert om zwaarwegende redenen, anders dan om redenen als genoemd in lid 1, betaalt Brigitte – Make-up Artist de reeds door de klant betaalde bedragen terug aan de klant.

 

Retentierecht

 1. Brigitte – Make-up Artist kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Brigitte – Make-up Artist heeft voldaan, tenzij de kant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomst waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Brigitte – Make-up Artist.
 3. Brigitte – Make-up Artist is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Brigitte – Make-up Artist te verrekenen met een vordering op Brigitte – Make-up Artist.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Brigitte – Make-up Artist blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Brigitte – Make-up Artist op grond van wat voor met Brigitte – Make-up Artist gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Brigitte – Make-up Artist zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Brigitte – Make-up Artist een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Brigitte – Make-up Artist het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brang, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 •  
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Brigitte – Make-up Artist die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Brigitte – Make-up Artist de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brigitte – Make-up Artist enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 •  
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. Met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voorde klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Brigitte – Make-up Artist voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Brigitte – Make-up Artist heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Brigitte – Make-up Artist tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dan Brigitte – Make-up Artist tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Brigitte – Make-up Artist.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Brigitte – Make-up Artist de betreffen bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brigitte – Make-up Artist redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Brigitte – Make-up Artist tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Brigitte – Make-up Artist geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Brigitte – Make-up Artist geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Brigitte – Make-up Artist daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Brigitte – Make-up Artist uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Brigitte – Make-up Artist in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Brigitte – Make-up Artist gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Brigitte – Make-up Artist.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Brigitte – Make-up Artist ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Brigitte – Make-up Artist een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Brigitte – Make-up Artist verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Brigitte – Make-up Artist

 1. Brigitte – Make-up Artist is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Brigitte – Make-up Artist aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Brigitte – Make-up Artist is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Brigitte – Make-up Artist aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Brigitte – Make-up Artist vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brigitte – Make-up Artist toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brigitte – Make-up Artist niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brigitte – Make-up Artist in verzuim is.
 3. Brigitte – Make-up Artist heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Brigitte – Make-up Artist kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. Bij overmacht heeft Brigitte – Make-up Artist het recht een Boeking geheel of gedeeltelijk te annuleren of voor onbepaalde tijd op te schorten.
 2. In geval van ziekte van Brigitte – Make-up Artist heeft Brigitte – Make-up Artist een kring van collega’s welke zij zal benaderen. Brigitte – Make-up Artist doet in dat geval haar uiterste best een geschikte vervanger te vinden. Brigitte – Make-up Artist kan geen garantie geven op de beschikbaarheid van een van de collega’s.
 3. Brigitte – Make-up Artist stelt de klant zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van een situatie die geldt als overmacht.
 4. Brigitte – Make-up Artist is nooit schadeplichtig bij overmacht.
 5. Kosten die Brigitte – Make-up Artist ten behoeve van uitvoering van de boeking heeft gemaakt voordat sprake was van overmacht, kan Brigitte – Make-up Artist aan de klant in rekening brengen

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Brigitte – Make-up Artist is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brigitte – Make-up Artist zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Brigitte – Make-up Artist.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Brigitte – Make-up Artist bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brigitte – Make-up Artist is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 3 januari 2021